Usługi świadczone w Domu Pomocy Społecznej w Rudzienku

DPS Rudzienko świadczy swoim mieszkańcom usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dostosowując je do indywidualnych potrzeb mieszkańców i starając się stworzyć warunki jak najbardziej zbliżone do panujących w domach rodzinnych. W zakresie usług bytowych dom zapewnia: miejsce zamieszkania ( z utrzymaniem czystości pomieszczeń), oraz wyżywienie.W zakresie wyżywienia i organizacji posiłków placówka zapewnia mieszkańcom trzy posiłki ( z możliwością otrzymania dodatkowego posiłku, jeżeli są takie zalecenia dietetyczne ze względów zdrowotnych). Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są bez ograniczeń. Mieszkańcy najczęściej spożywają posiłki w jadalni, jednak w przypadku złego samopoczucia posiłek jest podawany do pokoju, a w razie potrzeby podopieczny jest karmiony.

Usługi wspomagające polegają na aktywizowaniu i zwiększaniu sprawności podopiecznych, a także w umożliwianiu i stymulowaniu do brania udziału w terapii zajęciowej, oraz nawiązywania kontaktu z innymi mieszkańcami. Działania personelu zmierzają do usamodzielniania mieszkańca i rozwoju samorządności podopiecznych. Do usług wspomagających należy także organizacja świąt i innych uroczystości, oraz umożliwienie zaspakajania potrzeb religijnych poprzez kontakt z kapłanem, udział w nabożeństwach.

Usługi opiekuńcze świadczone w DPS Rudzienko polegają na udzielaniu pomocy w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności życiowych, z którymi mieszkaniec nie radzi sobie samodzielnie. Podopieczni mają też zapewnioną pomoc socjalną, wsparcie w załatwianiu różnych spraw osobistych, oraz posiadają informację, do kogo  mogą się zwrócić o pomoc.

W celu zapewnienia właściwej opieki mieszkańcom, w placówce działa zespół terapeutyczno- opiekuńczy składający się z pracowników domu. Ma on na celu rozpoznanie i okreslenie indywidualnych potrzeb mieszkańca i zaplanowanie wsparcia z uwzględnieniem jego stanu zdrowia, zakresu sprawności i aktywności. Mieszkaniec może wybrać dla siebie "pracownika pierwszego kontaktu", który pomaga w rozwiązywaniu jego problemów.

W skład zespołu pracowniczego wchodzą:

  • opiekunki
  • pielegniarki
  • pracownik socjalny
  • psycholog
  • terapeuta zajęciowy
  • rehabilitant ( ćwiczenia ogólnousprawniające)

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć

Copyright © 2018 by Dom Pomocy Społecznej "Rudzienko".

05-340 Rudzienko k/Kołbieli ul.Osiedlowa 28